Selânikli Mustafa Efendi

Selânikli Mustafa Efendi ( ?-1600)

Selânikli oduğu kendi notlarından anlaşılan Mustafa Efendi, 16. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı tarihin en önemli kaynaklarından birini meydana getirmiş tarihçilerden biridir. Doğum yılı bilinmiyor. 1600'de İstanbul'da öldü.
Birçok memuriyete giren Mustafa Efendi Şark Türkçe'sini de çok iyi biliyordu. Selâniklî, Kanunî'nin Zigetvar seferine katılmış, onun ölümünün orduda yarattığı derin üzüntüye şahit olmuş ve bu olayı ayrıntılı olarak yazmıştır.
Mustafa Efendi'nin başlıca ve çok değerli eseri 1563'ten 1600'e kadar geçen olayları anlatır. Devletin her bakımdan ihtişamını olduğu gibi gösterir, aynı zamanda yorgunluğun, duraklamanın başladığını belirtir.
---
MUSTAFA EFENDİ'nin nesrinden örnekler:
"...Gece bir orman kanarı mahal idi. Gayet müessir düşdü. Gerçi merhumın intikalin bilmez âdem kalmamış idi ve merhumunun meyyiti bu vakte değin kırk sekiz gün setr olunmuş idi. Amma keşf-i sırr olub âşkâre..."
"...VUâyet-i Cezire-i İngiltere ki üç bin yedi yüz mil bir deryada Halic-i Konstanti-niyye'den ba'îddir. Hâkimesi avrat, milk-i mevrûsına ve devlet ü saltanatına kudret-i tamama ile hükm edüb milleti üzre ubu-diyetnâme ve elçisi ve pîşkeşi ve hediyyesi gelüb çekildi. Ol gün galebe Divan olub elçiye kanun üzre ziyafet ve ikram olundı...".
"...Ve selh-i şehr-i recebde Özbek Tatarı Hanı, Semerkand ve Buhara hâkimi Abdullah Han elçisi nâme-i nâmisi ile divân-ı madelet-mekâna gelüb, kanun-ı kadim-i devlet üzre kalabalık divân olub, âlî zişa-fet olundı...".


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments