Abdurrahim Tirsi (7-1519)

İznik'in Tirşe köyünde doğduğu için Tirat lakabıyla anılan Abdurrahım Tlrsî'nin doğum tarihini bilemiyoruz. 1519 yılında ölmüştür. Bu mutasavvıf halk şairi, Kadiriye tarikatının Eşrefiye kolunu kuran Eşrefoğlu Rumî'nin müridi olarak yetişmiş, onun ölümünden sonra yerine geçmiş ve şeyhinin (Eşrefoğlu'nun) kızı ile evlenmiştir. Hece vezniyle ve sade bir dille yazdığı şiirlerden bazıları zamanımıza kadar ulaşmıştır.
Gizemci ozanların hemen tümünde görüldüğü gibi, Abdurrahim Tirsi'de de Yunus Emre kaynağının etkisi görülebiliyor. Yaşadığı yüzyıla göre, yalın, açık seçik, akıcı bir dili, şiirselliği gözleniyor.

TİRSÎ'den iki şiir:

--- 

YÜCELERDEN DÖNDÜREYİM  

Yücelerden döndüreyim
Alçaklara gönül seni
Alçaklardan alçaklara
İndireyim gönül seni

Ayırayım halktan seni 
Şöyle hak edeyim teni
Ayaklar altına yani
Bırakayım gönül seni

Nice kaçarsın yabana 
Aşk gemin urayım sana
Sürüp ol maşuktan yana
Hem çalayım gönül seni

Başım gurbete urayım 
Benlik defterin düreyim
Alnım yazısın göreyim
Uydurayım gönül seni

Başımın terkin urayım
Canımı yolda koyayım
Ne kim olursa olayım
Komayayım gönül seni

Yürüyeyim yane yane 
Aşk odun urayım cane
Bakmıyayım masivaye
Göçüreyim gönül seni

Koyayım namusu arı 
Talep edeyim o yarı
Dün gün çektireyim zarı
Ağlatayım gönül seni

Dost gamın alayım başa 
Yürüyeyim kalka düşe
Vasfı dile gelmez işe
Uğratayım gönül seni

Sığınayım ol Mevlaya 
Yüz süreyim ol alaya
Abdurrahim-i Tirsi'ye
Uydurayım gönül seniEY DOST SENİN DERDİN İLE 

Ey dost senin derdin ile 
Yürüyeyim yana yana
Dökeyim gözümden yaşı
Akıtayım dane dane

Bana seni gerek seni 
Sensiz neylerim ben beni
Aşk şarabı canım canı
İçir bana kana kana

Doldur gönlüm fikrin ile 
Hem dilimi zikrin ile,
Dost dost diye aşkın ile
Çarh vurayım döne döne

Eyle cismim candan üryan 
Olayım yüzüne hayran
Götür hicabı aradan
Gösteredur cana cana

Bu Abdurrahim Tirsi 
Sen sultanın eksiklisi
Seni umar kerem issi
Ulaşsın hane hane
              
---

 

GÖNÜL SENİ 
Yücelerden döctdüreyin alçaklara gönül seni
Alçaklardan alçaklara indlreyin gönül seni.

Ayırayın halkdan seni, şöyle hâk ideyin teni
Ayaklar altına yani bırakayın gönül seni.

Nice kaçarsın yabana, aşk gemin urayın sana,
Sürüp d maşukdan yana, hem çalayın gönül seni.

Başum gurbete urayın, benlik defterin düreyln,
Alnum yassın göreyin, uydurayın gönül seni.

Başımın terkin urayın, canumu yolda koyayın,
Ne kim olursam olayın komayayın gönül seni.

Yürüyeyln yane yane, aşk odun urayın cane,
Bakmıyayın meslvaya, göçüreyin gönül

Koyayın namusu an, talep ideyin ol yari, 
Dün gün çekdüreyin zân ağladayın gönül seni.

Doat gamın alayın başa, yürüyeyln kalka düşe
Vasfı dile gelmez İşe, uğradayın gönül seni.

Sığmayın ol Mevlftya, yüz uruyayın ol ilâya,
Abdurrahîm-i TlrsFye uydurayın gönül seni.

 


Yazdır   e-Posta

You have no rights to post comments